Cơ cấu tổ chức In
Thứ tư, 20 Tháng 8 2008 10:11

 Ban giám đốc

 Phòng tổ chức Hành chính      Phòng Kế hoạch Tài chính      Phòng Khoa học HTQT   Trung tâm Giáo dục MT & DLST     Hạt Kiểm  lâm

 

  Sau khi được thành lập, Ban quản lý Khu bảo tồn đã dần ổn định cơ cấu tổ chức với tổng số cán bộ công nhân viên là 35 người, trong đó:

-  Ban giám đốc: 2 người  (1 Giám đốc và 01 Phó giám đốc

- Các phòng nghiệp vụ: 12 người  

+ Phòng tổ chức - hành chính: 03 người. + Phòng kế hoạch-tài chính: 03 người. + Phòng khoa học - hợp tác quốc tế: 06 người. + Trung tâm DLST và GDMT: chưa có nhân lực

- Lực lượng bảo vệ rừng: 21 người. + Văn phòng hạt kiểm lâm: 03 người. + Trạm bảo vệ số 1: 04 người. + Trạm bảo vệ số 2: 05 người. + Trạm bảo vệ số 3: 04 người. + Trạm bảo vệ số 4: 05 người. 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 1 2017 09:42